Klik butang untuk Biografi Penerima Anugerah MASTERA Negara Brunei Darussalam

PENDAHULUAN
Negara Brunei Darussalam telah melahirkan ramai penulis kreatif yang berpotensi dan established sejak awal tahun 1930-an. Bagaimanapun sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1961 hingga kini belum ada satu anugerah khas diberikan kepada penulis-penulis tanah air. Pengiktirafan besar mereka hanya dinerikan melaui SEA Award (Thailand), Hadiah Sastera MASTERA (Malaysia) dan ASEAN-COCI.

Memandangkan, Negara Brunei Darussalam melalui MASTERA Brunei Darussalam telah diamanahkan untuk melaksanakan projek Anugerah Sastera khusus kepada Tokoh atau Penulis dari negara-negara pendiri MASTERA, maka adalah menjadi tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka dan pihak-pihak swasta untuk menangani bersama projek yang dianggap berprestij dan berpotensi ini dengan tujuan:

 • Membuka langkah kepada sikap pemudulian serta keprihatinan bagi sama-sama memajukan bidang kesusasteraan bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat serantau dan antarabangsa
 • Dapat mengangkat imej dan mengharumkan nama Negara Brunei Darussalam dalam bidang kesusasteraan baik di peingkat nasinal, serantau dan antarabangsa.
 • Untuk mewujudkan perpaduan serta semangat kerjasama antara kerajaan dan syarikat swasta.

TUJUAN

 • Sebagai penghargaan, penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh-tokoh sastera atau penulis atau tokoh pejuang sastera yang menulis dalam bahasa Melayu dan bergiat aktif menurut Panel telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkembangan kesusasteraan Asia Tenggara melalui karya yang bermutu tinggi atau tokoh pejuang sastera yang memperkembangkan kemajuan sastera
 • Mengangkat martabat sastera Melayu di Asia Tenggara.
 • Mengangkat nama penulis sesebuah negara yang menerimanya.
 • Menjadi pendorong kepada penulis memajukan hasil kesusasteraan.
 • Mewujudkan persefahaman serantau.
 • Melalui Anugerah Sastera ini MASTERA akan memperolehi kajian ilmiah tentang hasil karya dan/atau sumbangan kegiatan sastera penerima anugerah untuk digunakan sebagai kajian dan rujukan sepanjang zaman.

DASAR PELAKSANAAN

 • Anugerah ini akan diberikan tiga tahun sekali
 • Anugerah akan diberikan kepada Tokoh Sastera atau Penulis dari negara anggota MASTERA sama ada melalui karya yang bermutu tinggi atau pejuang sastera yang bergiat memperkembangkan kemajuan sastera
 • Kemudahan untuk menerbitkan karya bersesuaian di Negara Brunei Darussalam.
 • Penterjemahan dan penerbitan karya yang difikirkan sesuai ke dalam bahasa asing di negara masing-masing.

PEMILIHAN TOKOH ANUGERAH SASTERA MASTERA

 • Bergiat dalam bidang penulisan kreatif seperti novel, cerpen, drama, sajak, kritikan atau dalam kegiatan membina dan mengembangkan sastera melalui penyelidikan atau persuratan dan sebagainya secara aktif sebelumnya dan secara berterusan
 • Memberi perhatian yang serius terhadap pembinaan dan pengembangan sastera secara peribadi atau melalui persatuan atau bidang perkhidmatan.
 • Cinta kepada kesusasteraan dan kegiatan kesasteraan dan sanggup mengorbankan wang, tenaga dan masa demi perkembangan sastera tanah air.
 • Aktif menulis makalah dan menbentangkan kertas kerja di forum, seminar, persidangan kebangsaan, serantau dan antarabangsa.
 • Kriteria lain yang difikiran perlu oleh Panel dan Panel Negara Ahli.

PANEL PENILAI
Panel terbahagi kepada:

 • PANEL NEGARA AHLI
  Anggota Panel Negara Ahli dilantik oleh negara masing-masing iaitu Malaysia dan Indonesia.
 • PANEL PUSAT
  Negara Brunei Darussalam bertindak selaku Panel Pusat. Anggota Panel Pusat akan dilantik oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang terdiri daripada rakyat kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Mereka dipilih dari kalangan cerdik pandai dalam bidang kebudayaan, pendidikan, kemasyarakatan, keagamaan dan lain-lain yang mengikut dan memahami perkembangan dan kemajuan sastera Melayu dengan sedar dan serius.

TUGAS PANEL NEGARA AHLI

 • Meneliti nama-nama calon dan menilai secara mendalam tokoh yang dicadangkan oleh Panel Negara Ahli. Walau bagaimanapun Panel Pusat berhak menolak calon yang dihadapkan oleh Panel Negara Ahli dan negara berkenaan boleh menghadapkan calon yang lain.
 • Mempersetujui calon dari setiap negara ahli untuk menerima Anugerah.
 • Menyediakan Anugerah kepada penerima.

KEANGGOTAAN PANEL PUSAT
Anggota Panel Pusat dilantik setiap Tiga (3) tahun seperti berikut:

Pengerusi: Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Setiausaha: Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka
Penolong Setiausaha: Ketua Bahagian Sastera
Ahli: 7 orang

URUS SETIA
Urus Setia bertugas mentadbirkan urusan Anugerah Sastera MASTERA ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam dan ahli-ahlinya dilantik oleh Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam.

HADIAH
Hadiah beruapa wang tunai sebanyak B$10,000.00 di samping Watikah Pengiktirafan bagi setiap penerima.


© Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. SEMUA HAKCIPTA TERPELIHARA 2002
Segala kemusykilan sila kemukakan kepada webmaster pat@dbp.gov.my